Evaluation of Social Studies Teacher Candidates' Professional Competencies During the Distance Education Ayşegül Kırtel,

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10092381

Abstract

The general competencies of the teaching profession have reorganized and defined in collaboration with the Ministry of National Education, and faculty-school interaction has expanded as a result of these updates. A core program has been formed in undergraduate programs that includes 30-35 percent of teaching professions courses, 15-20% of general culture courses and 45-50% of field education courses. Face-to-face education has been used to implement these competencies. However, due to the worldwide covit19 epidemic, the compulsory distant education procedure has begun. The difficulty of supplying teacher competences arose as a result of this situation. The goal of this research is to see how the distant education, which began with the Covit19 epidemic, has affected the professional competences of social studies teacher candidates who continue their education life.

The participants of the research consisted of 40 teacher candidates. These pre-service teachers are in their final year of social studies education in the education faculties of four (four) different state universities throughout Turkey. To the selection of the participants was used the maximum diversity sampling strategy in the purposive sampling type. While forming the sample group, it was taken into account that the participants maintained their education both during the distant education and afterward. The research was conducted using an interview, which is a qualitative research approach. The research's data was gathered using a semi-structured opinion form. Questions involving subject matter knowledge, teaching legislation knowledge, lesson plan preparation, learning environment preparation, measurement and evaluation activities, student approach skills, developmental knowledge, and interaction with stakeholders were asked within the framework of teacher competences. As a result of the findings obtained from the content analysis, it was revealed that 60% of the participants found themselves sufficient, 29% found themselves insufficient, and 11% were undecided.

References

Altay, N. (2021). Salgın Sürecinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilikleri Üzerindeki Etkileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1097-1109. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-908237

Aydemir, A. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen ile Öğrenci-Veli İletişimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Deneyimleri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (2) , 813-827 . DOI: 10.33206/mjss.824033

Başbay, A., & Bektaş, Y. (2010). Çokkültürlülük Bağlamında Öğretim Ortamı ve Öğretmen Yeterlikleri. Eğitim Ve Bilim, 34(152).

Demirel, Ö. (2012). Eğitim sözlüğü (5. baskı). Pegem Akademi.

Eti, İ. & Karaduman, B. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikleri Açısından İncelenmesi . Milli Eğitim Dergisi , Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim , 635-656 . DOI: 10.37669/milliegitim.787238

Glesne, C. (2011). Becoming qualitative researchers. (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev.). Pearson.

Güllühan, N. (2021). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Veli Tutumları ve Teknolojiye Karşı Dirençlerinin İncelenmesi . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 155-177

Kaçan, A. & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Programlarına Bir Bakış. Journal of Education Science and Technology, 6(1), 1-21.

Kayran, A. & Tunç Şahin, C. (2021). Öğretmenlik Mesleki Yeterliliklerine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2), 1352-1386 . DOI: 10.17679/inuefd.915732

Kılınç, Ali & Polatcan, Mahmut & Atmaca, Taner & Koşar, Murat. (2020). Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eğitim ve Bilim. Erken Görünüm. 1-22.

Kılınç, H. H. & Yenen, E. T. (2021). Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Öz Yeterlikleri Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 25 (2) , 455-468 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/64726/703490

Özalkan, G. Ş. (2021). Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Eğitimini Yeniden Düşünmek . International Journal of Economics Administrative and Social Sciences , Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Özel Sayısı , 18-26 . Retrieved from http://ijeass.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/60097/872100

Seggie ve Y. Bayyurt (2017), Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları içinde (ss. 82 – 104). Ankara: Anı Yayıncılık.

Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(3), 65-93.

Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 63-82 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8704/108689

Yılar, M. B. & Cüce, K. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerini Etkileyen Faktörler Ve Bunların Lisans Programıyla İlişkisi . Trakya Eğitim Dergisi , 11 (2) , 661-683 . DOI: 10.24315/tred.689486

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). (2020a). https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/02-coronavirus- bilgilendirme-notu-1.pdf

Published

2024-01-03

How to Cite

Kırtel, A., & COŞKUN KESKİN, S. (2024). Evaluation of Social Studies Teacher Candidates’ Professional Competencies During the Distance Education Ayşegül Kırtel,. International Journal of Values in Education and Society, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.10092381

Issue

Section

Articles