Value Journey İn A Bir Yusuf Masalı

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8128605

Keywords:

İsmet Özel, Bir Yusuf Masalı, Values Education, Modernism, Postmodernism

Abstract

The aim of this research is to determine the values and skills in the poems of the poet / thinker İsmet Özel's Bir Yusuf Masalı, and to reveal his determinations of human dilemmas in modern times. The research, in which the singular scanning model was used, was carried out on eleven poems in the work called Bir Yusuf Masalı, published by the poet in 2000 from Şule Publishing. Document analysis was used as a data collection tool in the research. The literature needed on the subject was searched, the poems in the work were divided into sections and subjected to descriptive analysis, After the findings obtained from the analyzes were examined by the field experts, samples were selected from the default explanations and reported. Qur'an and Sunnah, courage/courage, love of nature, innocence, perseverance, honesty, compassion, prudence, wisdom, labor, love, responsibility, justice, humility, shame, balancing act., peace-loving, generosity, modesty. Values ​​and personality traits were found. In addition, skills such as questioning existence and truth, trying to understand, self-evaluation, grasping the nature of human beings, deep thinking, original thinking, choosing and making decisions with free will, being in search and taking action were identified that support the values ​​mentioned. The findings may represent an effort to reveal the values ​​in the works of İsmet Özel, an artist who is not fully understood by the society.

References

Akyüz, Y. (2021). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ahmet, S. A. R. I. İsmet Özel ve Paul Celan’ın Şiirlerinde Şehir İzleği/The City Metaper In the Lyrics of İsmet Özel and Paul Celan. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14(36), 157-171.

Akdoğan, B. (2001). Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42(1), 213-245.

Altay, A. (2015). Folklor ve metinlerarasılık bağlamında İsmet Özel’in bir Yusuf Masalı adlı eserinin incelenmesi (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Arslan, M. (2013). İsmet Özel’in Din ve Toplum görüşü (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi).

Aysel, Ş. A. S. İ. Halk Hikayesi Olarak Yusuf ile Züleyha. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(56), 304-310.

Azap, S. (2013). Ontolojik Çözümleme Yöntemi ve “Kanla Kirlenmiş Evrak” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi. Electronic Turkish Studies, 8(1), 845-852.

Baysal, Z. (2020). Hz. Peygamberin Örnekliğinde Sözsüz İletişim. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Berman. M. (1999). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, (Ü.Altuğ, Çev.). İletişim Yayınları.

Bircan, U. İsmet Özel'in “Bir Yusuf Masalı” Adlı Şiirinin Saussure'cü Bağlamda Yapısal Çözümlemesi. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(5), 585-609.

Caird, E., & Bal, M. (2018). Eleştiri Düşüncesi: Kant’ın Eleştiri Felsefesi’ne Giriş. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (30), 253-279. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaygi/issue/36417/411256

Çetin, N. (2000). Yeni Türk Şairinin "Yusuf Ve Züleyha Hikâyesi" Duyarlığı. Türkoloji Dergisi, 13 (1), 0-0. https://doi.org/10.1501/Trkol_0000000122

Daşdemir, Ö. (2013). Yeniden-Yazılmış Bir Yusuf İle Züleyha Hikâyesi Üzerinde Metinlerarası Bir Okuma. Turkısh Studıes-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 8(9). 1010-1018.

Demir, F., Erol, Kemal (2017). Sezai Karakoç İle İsmet Özel’in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye’de Modern İslami Şiir. The Journal of Academic Social Science Studies 0(60). 132-145.

Eyigün, C. (2019). Kant’ın ve Foucault’nun Gözünden Aydınlanmaya Bakmak, Etkileşim Dergisi, 3, 146-147.

Fedai, C. (1997). İsmet Özel`in Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme. (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi).

Fedai, C. (2018). İsmet Özel’in Şiirlerinde 1965-1975 Dönemi Siyasî Olayları ve Halka Bakış. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 58(2), 375-397.

Garibullah, İ. (2000). Risale-i Kudsiyye Tercümesi. (M. Ustaosmanoğlu, Çev.). Siraç Kitabevi.

Geçen, S. (2012). İsmet Özel Şiirlerinde Başkaldırı/Modernizmin Yozlaştırdığı Düzene Başkaldırı. Electronic Turkish Studies, 7(3). 1215-1228.

Gürson, E. (1966). Geceleyin Bir Koşu, Yeni Dergi, 3(24), 34.

Günalan, İ. G. M. (2006). Modern ve Geleneksel Değerler Arasında Yabancılaşan İnsan. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2006(2), 127-142.

Kağan, M., & Yılmaz, N. (Eds.). (2019). Karakter ve Değer Eğitimi. Pegem Akademi.

Kalıntürk, (2013, Aralık 10). Üryan geldim yine üryan giderim[Video]. Youtube.

Kalıntürk. (2013, Aralık 10). Üryan geldim yine üryan giderim [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=0N10Z98PWS0&t=1s

Kalıntürk. (2016, Haziran 1). Kalın türk [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=SGrh_1-HIek&t=1376s

Kalıntürk, (2005, Haziran 11). İsmet Özel Mülakatı [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=ZQQwo-oBUHc&t=4292s

Kaplan, Y. (2017, Şubat 55). Modernlikle Hesaplaşmadan Postmodernliğe Yakalandık Yeni Şafak. https://www.Yenisafak.Com/Yazarlar/Yusuf-Kaplan/Modernlikle- Hesaplasmadan-Postmodernlige-Yakalandik-2035986

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, A. (2014). İsmet Özel, Hayatı, Şiiri ve Poetikası. (Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi).

Kayacan, M. (2014). Kur’anî Perspektiften Kant Ahlakı. Eski yeni, (28), 37-52.

Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2014). Ahlâk değerler ve eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.

Keskin S. C. (2021) Değerler Eğitimine Tarihsel Süreçte Genel Bir Bakış: Türk Devletlerinde Değerler Eğitiminin Dünü ve Bugünü. İçinde Ş. Koca, P. Erten (Eds.), Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler – I (ss. 131-160). Gece Kitaplığı.

Kırılmaz, H., & Ayparçası, F. (2016). Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları. İnsan ve İnsan, 3(8). 33-53.

Kılıç, S. (1984). Yabancılaşma. Rahmet Yayınları.

Kur’an-ı Kerim. (2020). Diyanet İşleri Başkanlığı.

İsbir, E. (2017). Akıl, İnanç ve Yorum Bağlamında Aydınlanma Üzerine Bir İnceleme. Journal of Faculty of Letters/Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34(2). 127-140.

Orhanoğlu, H. (2010). 1950 Sonrası Türk Şiirinde Tabiat ve Dünya Algıları. Turkish Studies, 5(3), 1950.

Özel, İ. (2019). İslamla Damgalanmış Varoluş. Tiyo Yayınları.

Özel,İ. (2018). Üç Zor Mesele Teknik-Medeniyet-Yabancılaşma. Tiyo Yayınları.

Özel, İ. (2013). Şiir Okuma Kılavuzu. Tiyo Yayınları.

Özbay, M. & Tayşi, E. (2011). Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi. [Elektronik Sürüm] Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 1 (1), 21-31.

Rıfat, A. T. A. Y., & Güven, B. (2016). Daimî Varoluşsal Kaygı: İsmet Özel Şiiri Örneği. Turkish Academic Research Review, 6(5), 1517-1544.

Sallan, S., & Boybeyi, S. (1994). Postmodernizm-Modernizm İkilemi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi. 15, 314-325.

SEZAL, İ. (1981). Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yayınları.

Sırrı, V., & Mehmedoğlu, A. U. (2015). Karakter Eğitimi: Dün, Bugün Ve Yarın/Character Education: Yesterday, Now And Tomorrow. Journal of History Culture And Art Research, 4(1), 121-144.

Sizgen, B. A. (2013). Yusuf'un Masalı'nı İnsanlığın Masalı Olarak Okumak. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2(2), 15-26.

Uğurlu, C. (1991). Tıp ve Şiir. Ankara Tıp Mecmuası. 44, 649-656.

Tural, Ş. (2010). İsmet Özel Şiirinde Şehir Algısı. Turkish Studies, 5(1), 1346-1360.

Turan, İ. (2014). Karakter eğitimi: Amerika örneği. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 14(1), 75-92

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (t.y). Değer. İçinde Güncel Türkçe sözlük. Erişim tarihi: Temmuz 13, 2021, https://sozluk.gov.tr

Türk Dil Kurumu Sözlüğü. (t.y). Eğitim. İçinde Güncel Türkçe sözlük. Erişim tarihi: Temmuz 13, 2021, https://sozluk.gov.tr

Tüzer, İ. (2007). İsmet Özel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme (Doktora tezi, Kırıkkale Üniversitesi).

Tüzer, İ. (2007). Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel. Türklük Bilimi Araştırmaları, (22), 189-202.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Toka, B. İsmet Özel Örneğiyle Bireysellik ve Toplumsallık Açısından ‘Şiirde Anlam’. Fraktal, 1, 11-14.

Yaman, H., Taflan S. & Çolak, S. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 7(18), 107-120.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, N. (2020). İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 9(2), 642-664.

Yılmaz, N. (2018). İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı. Dil Ve Edebiyat Araştırmaları, 18(18), 57-80.

Published

2023-07-10

How to Cite

Bayraktar, Y., & Coşkun Keskin, sevgi. (2023). Value Journey İn A Bir Yusuf Masalı. International Journal of Values in Education and Society, 1(1), 1–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128605

Issue

Section

Articles