Opinions of Special Education Teachers on The Necessity of Values Education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8128602

Keywords:

Special education, Value, Individual with special needs, Teacher

Abstract

In order for an individual to be a part of the society he/she lives in, he/she must adopt the values of that society. Individuals with special needs generally have problems in adapting to society and show various behavioral problems. For this reason, it is important for individuals with special needs to gain the values that exist in the society in order to integrate into the society. Along with the family, teachers are also an important factor in the acquisition of values. In this study, it was aimed to reveal the views of special education teachers about the necessity of values education. For this purpose, the case study model from the qualitative research design was used in the study. The participant group of the study consisted of 16 special education teachers. The participant group was chosen using the criterion sampling method. The collection of the research data was provided by a semi-structured interview form. The data was analyzed using descriptive analysis. The data were collected, summarized and described in the themes of “value examples, ideal behavior and being a good person, cultural transfer, tradition and custom, spirituality”. The majority of the teachers explained value education by giving examples of values while defining it. The first three values that teachers want to teach to special education students are "respect", "love" and "responsibility". Some of the teachers stated that values education in special education is necessary without any conditions. Some teachers, on the other hand, associated the necessity with the student's need, inadequacy level and priority order.

References

Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi ( Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 190366).

Aral, N ve Gürsoy, F. (2007). Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş. (1). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Ardıç, A. (2012). Özel gereksinimli çocuklar ve aile. A. Cavkaytar (Ed.), Uzmanlardan Kaynaklanan Stres (ss. 37-38). Ankara: Vize Yayıncılık

Ateş, F. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri üzerinde nitel bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 356302).

Avcı, M. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 632341).

Aydın, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri (Isparta ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 600874).

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? .Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388. doı: 10.31592/aeusbed.598299

Bartan, S. (2018). Okulöncesi öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri ile sınıf içi uygulamalarının incelenmesi ( Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 533988).

Batmaz, O. Ve Erdoğan, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (6) , 2681-2692. doi: 10.24106/kefdergi.3594

Bayrakcı, M. (2007). Sosyal öğrenme kuramı ve eğitimde uygulanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210. https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/11210/133874

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö.E. Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (28). Ankara: Pegem Akademi

Çam, F. (2019). Din görevlilerinin özel eğitim gerektiren bireylerde değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Isparta ili örneği) ( Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 580634).

Çelikkaya, H. (1996). Eğı̇tı̇m ve yönetı̇mde sevgı̇ faktörü. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (8) , 67-72. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/363/2029

Genç. S. T. (2014) Eğitimin sosyal temelleri. Kıroğlu ve diğerleri (Yay. haz.). Sosyalleşme ve Eğitim, (ss.80-83). Ankara: Pegem Akademi

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması ( Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 87087).

Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar: ahlâk psikolojisi, ahlaki değerler ve ahlaki gelişme: profesörlük tezi. (2).İstanbul: Ötüken.

Hökelekli, H. (2006). Din, değerler ve eğitim. Eskiyeni. 3, 46-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni/issue/37291/435139#article_cite

Hökelekli, H. (2013) . Psikoloji din ve eğitim yönüyle insani değerler. (1). İstanbul: Dem Yayınları

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Sosyal Hizmet E-Dergi, 1(1), 62- 80. Erişim adresi: file:///C:/Users/pc/Downloads/Sosyal_Hizmet_E_Dergi_SOSYAL_BILIMLERDE-1.pdf

Kaymakcan, R ve Meydan, H. ( 2016). Ahlak değerler ve eğitimi.(2). İstanbul: Dem Yayınları

Keskin, Y. (2015). Değer eğitiminde güncel yaklaşımlar. M. Gündüz (Ed.), Değerler Eğitimi içinde (s. 249-266). İstanbul: Maya Akademi.

Keskin, Y. (2020). Modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim. H. Ekşi ve A. katılmış (Ed.), Karakter ve Değerler Eğitimi içinde (s. 229-252). Ankara: Nobel.

Kıral, E. (2018). Kayıp giden bir değer: saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (1) , 4-10 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/37095/410224

Külünkoğlu, T. (2020). Özel eğitim öğretmenlerinin değer algısı ve değerler hiyerarşisi. Turkish Studies - Education, 15(4), 2771-2784. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.42181

Musayev, İ. (2016). Engelli bireylerin din ve değerler eğitimi. (2). İstanbul: C Planı Yayınları

Selanik Ay, T. ve Dal, S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ürünlerine göre sorumluluk değeri algıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 78-93. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/1576540309_22_06_Ay.pdf

Sezer, Ş. (2021). Ortaokullarda değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: Bir durum çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 19 (41) , 171-205 . doi: 10.34234/ded.837709

Sucuoğlu, B.(2013).Zihin engelli bireylerin özellikleri. B. Sucuoğlu (Ed.), Uyumsal Davranışlar (ss.164-166). Ankara: Kök Yayıncılık

Şahin, S. (2013). Özel gereksinim ve türleri. Yıldırım Doğru ve diğerleri (Yay. Haz.). Engellilik (ss. 3-51). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık

Tarhan, N. (2007). Makul çözüm aile içi iletişim rehberi. (8). İstanbul: Timaş Yayınları.

Tarhan, N. (2019). Değerler psikolojisi ve insan. (14). İstanbul: Timaş Yayınları

Tezcan, M. (1985). Eğitim sosyolojisi. (4). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi

Türnüklü, A. ( 2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 (24) , 543-559. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10372/126941

Ulusoy, K ve Dilmaç, B. ( 2018). Değerler eğitimi.(5). Ankara: Pegem Akademi

Yazıcı, K. ( 2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, (19), 499-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16960/177116

Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1) , 209-223. doi: 10.18069/fusbed.10221

Published

2023-07-10

How to Cite

Öztürk, K. (2023). Opinions of Special Education Teachers on The Necessity of Values Education. International Journal of Values in Education and Society, 1(1), 37–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128602

Issue

Section

Articles