Chaotic Period in Turkish Education History: Important Developments Between 1960-1980

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8128576

Keywords:

Turkish education history, 1960-1980 period, curricula, national education councils

Abstract

When we look at the history of Turkish education, it is seen that from 1923 to the end of the 1950s, the emphasis was on quantity; Since the 1960s, it is seen that studies have been carried out to increase quality as well as quantity. For this reason, the years between 1960 and 1980 are important in terms of our education history. This period was called “chaotic” because it was a very complicated and turbulent period in the political sense. In this study, important developments in terms of our education history between the years 1960-1980 are introduced. In the study, these years are divided into two periods, the first period covers the years 1960-1970 and the second period covers the period between 1970-1980. At the end of the study, it was determined that despite the political and economic problems between the years 1960-1980, important innovations were made in the field of education and their effects continue even today.

References

Batum, S. (1998). Devlet-toplum ilişkileri çerçevesinde cumhuriyet dönemi anayasaları. 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru içinde. İstanbul: Tarih Vakfı-Türkiye İş Bankası Yayınları.

Binbaşıoğlu, C. (1999). Cumhuriyet döneminde ilkokul programları. 75 Yılda Eğitim içinde (s. 145-170). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyetinde ilk ve ortaöğretim (tarihi gelişimi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Gök, F. (1999). 75 yılda insan yetiştirme eğitim ve devlet. 75 Yılda Eğitim içinde (s. 1-8). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Güngördü, K. ve Güngördü, N. (1966). Yeni ilkokul programı uygulama kılavuzu ve program geliştirme tarihçesi. İstanbul: Acar Matbaası.

Gürbüz, Y. (1982). Türkiye’de anayasalar ve yeni anayasa. Göztepe. 22.06.2001’de indirildi: http://www.merih.com/anayasalar.html

Karagöz, S. (1965). Program taslağının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar. Program Geliştirmede Rehberlik içinde (s. 185-193). Ankara: Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu Yayınları, Güzel İstanbul Matbaası.

Karagöz, S. ve Green, E. K. (1965). Yeni ilkokul programı taslağı ve ünite çalışmaları. Ankara: Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu Yayınları.

Keskin, Y. (2012). Cumhuriyet dönemi ortaokul tarih programlarına yönelik bir analiz: Politik ve ideolojik yaklaşımların programlara yansıması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 109-128.

Keskin, Y. (2019). Sosyal bilgiler programı tarihi ve güncel gelişmeler. T. Çelikkaya, Ç. Öztürk Demirbaş, T. Yıldırım ve H. Yakar (Ed.), Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I içinde (s. 1-44). Ankara: Pegem Akademi.

Korkut, H. (2003). Türkiye’de cumhuriyet döneminde üniversite reformları. Milli Eğitim Dergisi, 160. 11.04.2010’da indirildi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/korkut.htm

Kuzu, B. (1994). Türkiye’de anayasal plânda ve uygulamada insan hak ve hürriyetlerine genel bir bakış. İnsan Hakları Sempozyumu içinde. İstanbul: İBB.

MEB (1962a). İlkokul Programı Taslağı. MEB İlk Öğretim Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Bürosu Yayınları No:1. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

MEB (1962b). VII. Millî Eğitim Şûrası. 12.05.2010’da indirildi: http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/7_sura.pdf

MEB (1969). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (1970). VIII. Millî Eğitim Şûrası. 12.05.2010’da indirildi: http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/8_sura.pdf

MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. 12.05.2010’da indirildi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html

MEB (1974). IX. Millî Eğitim Şûrası. 12.05.2010’da indirildi: http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/9_sura.pdf

Özalp, R. ve Ataünal, A. (1983). Milli eğitimde kongreler ve şuralar. Cumhuriyet Döneminde Eğitim içinde (105-140). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Özdemir, H. (1997). Siyasal tarih (1960-1980). S. Akşin (Ed.), Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye (1908-1980) içinde (s. 191-254). İstanbul: Cem Yayınevi.

Tanör, B. (1999). Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tazebay, A.; S. Çelenk; N. Tertemiz ve N. Kalaycı (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

TBMM (2009). 1961 Anayasası. 05.05.2010’da indirildi: http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm

Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Published

2023-07-10

How to Cite

keskin, yusuf. (2023). Chaotic Period in Turkish Education History: Important Developments Between 1960-1980. International Journal of Values in Education and Society, 1(1), 85–102. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128576

Issue

Section

Articles