Historical Thinking Skills in 2005 and 2018 Social Studies Curriculum

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8128596

Keywords:

Social studies, social studies curriculum, historical thinking skills

Abstract

The most important discipline that provides content to the social studies course is undoubtedly history. For this reason, historical thinking skills, which are considered important in history teaching, should be taught to children within the scope of social studies course. By incorporating the skills that are required into the social studies curriculum, this may be accomplished. In this study, it was aimed to determine the inclusion of historical thinking skills in the 2005 and 2018 social studies curriculum prepared in accordance with the constructivist approach. This aim was accomplished by using document analysis, a method of qualitative research, and the related programmes were subjected to qualitative content analysis. As a result of the research, it was determined that there are acquisitions requiring the use of historical thinking skills in both programmes. It was found that these acquisitions were focused in the learning domains of "Culture and Heritage" and "Science, Technology and Society" in both programmes. In addition, it was observed that the relevant acquisitions in both programmes were mostly aimed at gaining chronological thinking and historical comprehension skills, while  acquisitions for other high-level skills were limited.

References

Aktaş, Ö., Marancı, Ş. (2018). Fotoğraflarla yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel zaman algısı. Milli Eğitim Dergisi, 219, 161-176.

Aktın, K. (2016). Okul öncesi dönemde kronolojik düşünme: Bir durum çalışması. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 116-131.

Aktın, K. (2017). Okul öncesi dönemde müze eğitimi ile çocukların tarihsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 465-486.

Ata, B. (2006). Sosyal bilgiler öğretim programı. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım içinde (s. 71-83). Ankara: Pegem Akademi.

Bayramoğlu, Ç. A. (2016). Sosyal bilgiler programında yer alan tarih konularının tarihsel düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Collingwood, R.G. (1996). Tarih tasarımı. (Çev. K. Dinçer). Ankara: Gündoğan Yayınları.

Coşkun Keskin, S., Keskin, Y., Pehlivan, N. ve Keskin, K. (2022). Sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının öğretimi üzerine düşünceler: kavramlar, düşünme becerileri, değerler ve empati. Ankara: Gece Kitaplığı.

Çelikkaya, T. (2019). Ortaokul öğrencilerinin kronoloji becerilerinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Turkish History Education Journal, 8(1), 150-173

Doğanay, A. (2009). Etkin vatandaşlık için düşünme becerilerinin öğretimi. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Eğitimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi içinde (s. 145-185). Ankara: Pegem Akademi.

Keskin, Y. (2002). Türkiye’de II. Meşrutiyetten günümüze kadar uygulanmış olan sosyal bilgiler öğretim programlarının analizi ve karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Keskin, Y. (2021). Sosyal bilgiler programı tarihi ve güncel gelişmeler. T. Çelikkaya, Ç. Öztürk Demirbaş, T. Yıldırım ve H. Yakar (Ed.), Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I içinde(s. 1-44). Ankara: Pegem Akademi.

Keskin, Y., Keskin, S., & Kırtel, A. (2019). Sociocultural education and empathy in early childhood: Analyzing the battle of Gallipoli. Social Behavior and Personality: An international journal, 47(3), e7440.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 170-189.

MEB (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı. http://programlar.meb.gov.tr adresinden 11 Ocak 2012 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011a). Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. http://meb.gov.tr/program.aspx adresinden 15 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011b). Sosyal Bilgiler Dersi (6-7. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. http://meb.gov.tr/program.aspx adresinden 15 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2018a). Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201822142524139-Tarih%20d%C3%B6p.pdf adresinden 24 Mayıs 2019 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2018b). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden 24 Mayıs 2019 tarihinde indirilmiştir.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.

National Center for History in the Schools[NCHS] (1996). National Standards for History. https://phi.history.ucla.edu/standards/thinking5-12.html adresinden 25.06.2022 tarihinde alınmıştır.

Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım içinde(s. 21-50). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Pehlivan, N. (2021). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer verilen tarihsel düşünme becerilerinin ders kitaplarına yansıma durumunun incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Şimşek, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel zaman kavramının gelişimi. İlköğretim Online, 5(2), 87-109.

Şimşek, A. (2010). Kronoloji ve zaman algısı. M. Safran (Ed.), Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri içinde (s. 77-82). İstanbul: Yeni İnsan.

Turan, R. ve Ulusoy, K. (2013). Sosyal bilgilerde tarihin yeri ve önemi. R. Turan ve K. Ulusoy (Ed.), Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (s. 137-155). Ankara: Pegem Akademi.

Yalı, S. ve Şimşek, A. (2020). Sosyal bilgilerde tarihsel düşünme becerileri. A. F. Ersoy ve H. Karaduman (Ed.), Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar 2 içinde (s. 1-22). Ankara: Anı.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Published

2023-07-10

How to Cite

PEHLİVAN, N., KESKİN, Y., & KESKİN, K. (2023). Historical Thinking Skills in 2005 and 2018 Social Studies Curriculum. International Journal of Values in Education and Society, 1(1), 55–69. https://doi.org/10.5281/zenodo.8128596

Issue

Section

Articles