Investigation of Social Studies Teacher Candidates' Digital Literacy Skills

Digital Literacy in Social Studies

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10456469

Keywords:

Digital literacy, social studies education, pre-service teacher

Abstract

The purpose of this research; The aim of this study is to examine and evaluate the digital literacy skill levels of social studies teacher candidates by considering various variables. The research was conducted based on the descriptive survey model, one of the quantitative research designs. Appropriate/convenient sample selection technique was used in the research. The research group consists of social studies education teacher candidates studying at a university in the Marmara region. This sample group was chosen to reveal the current digital literacy skill levels of social studies teacher candidates and to see the difference in grade levels. “Digital Literacy Scale” developed by Bayrakcı and Narmanlıoğlu (2021) was used as the data collection tool of the research. The data obtained from the participating students were analyzed with the SPSS 20 package program in line with the questions and purpose of the research. As a result of the research; It has been determined that the relevant teacher candidates have high digital literacy skills and actively use social media platforms.

References

Aksoy, N. C., Karabay, E., & Aksoy, E. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk İletişim, 14(2), 859-894.

Bayrakcı, S. & Narmanlıoğlu, H. (2021). Digital Literacy As Whole Of Digital Competences: Scale Development Study . Düşünce Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , (4) , 1-30 .

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2021). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem, 2021

Can, Ş., Çelik, B., & Çelik C. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyine Çeşitli Değişkenlerin Etkisi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 352-358. Https://Doi. Org/ 10.38089/Ekuad.2020.33

Çelikkaya, T., & Köşker, C. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Beceri Yeterlilik Düzeyleri (Kırşehir Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-28.

Dincer, S. (2012). A Study Of The Relationship Between Pupils And Parents’ Computer Literacy Level And Use. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 46, 484-489.

Eğmir, E. Ve Çengelci, S. (2020). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Öğretim Becerilerinin Yansıtıcı Düşünmeyi Uygulama Becerilerini Yordama Gücü. Tarih Okulu Dergisi, 13(45), 1045- 1077. Http://Dx.Doi.Org/10.29228/Joh41513

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of educational multimedia and hypermedia,, 93-106

Gilster, P. (1977). Digital Literacy. New York: Wiley Computer Pub.

Göldağ, B., & Kanat, S. (2018). Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Dijital Okuryazarlık Durumları. International Journal Of Social Science, 70, 77-92. Http://Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss7736

Güngör, H., Ogelman, H. G., & Demirci, F. (2022). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi.

Gürtekin, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları İle Sosyalleşme Taktikleri Ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. London: Futurelab.

Karabacak, Z. İ., & Sezgin, A. A. (2019). Türkiye’de Dijital Dönüşüm Ve Dijital Okuryazarlık. Türk İdare Dergisi, 1(488), 319-343

Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Yaşam Ve 21. Yüzyıl Öğreten Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki (Yayın No. 572495) [Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK.

Kozan, M. (2018). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kozan, M., & Özek, M. B. (2019). BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.

Kozan, M., & Özek, M. B. (2019). BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Ve Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.

Maden, S., Banaz, E., & Maden, A. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Ortamlardaki Yazma Alışkanlıkları. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(1).

Ocak, G. & Karakuş, G. (2019). Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Öz-Yeterlilik Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 21, Sayı: 1, Mart 2019, 129-147

Öğretmen, M. S., Müdürlüğü, S. P. K. O., Öğretmen, H. A., Müdürlüğü, S. P. K. İ., & Öğretmen, H. D. Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Vatandaşlık Ve Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İskenderun İlçesi Örneği.

Özaydın, A., & Kumral, O. (2021). Dijital Yerlilerin Gözünden Dijital Okuryazarlık. Eğitim Ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 362-377.

Özerbaş, M. A. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye Ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, Issn 2148- 6999 Cilt 5, Sayı 1, (2018) Mayıs.

Özoğlu, C., & Kaya, E. (2021). Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri Ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki.

Öztürk, Y., & Budak, Y. (2019). Öğretmen Adaylarının Kendilerine Yönelik Dijital Okuryazarlık Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, (21), 156-172.

Ribble, M. And Bailey, G. (2007). Digital Citizenships İn Schools. Washington: ISTE

Sarıkaya, B. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Journal Of International Social Research, 12(62).

Şahin, H., & Kalkan, M. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, 1(1), 26-38.

Şahin, H., & Kalkan, M. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Dijital Teknolojiler Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 26-38.

Türkben, T., & Satılmış, S. (2022). Öğretmen Adaylarının Akademik Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık Ve Eleştirel Okuryazarlık Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(2), 345-364.

Tyger, R. L. (2011). Teacher Candidates' Digital Literacy And Their Technology İntegration Efficacy. (Unpublished Doctoral Dissertation, Georgia Southern University).

Withrow, F. (2004). Literacy İn The Digital Age: Reading, Writing, Viewing, And Computing. Lanham, Md: Scarecrow Education.

Yaman, C. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Yılmaz, Ö. (2021). Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Beceri Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(19), 17-27.

Yontar, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824

Published

2024-01-03

How to Cite

Gülmez, R. (2024). Investigation of Social Studies Teacher Candidates’ Digital Literacy Skills: Digital Literacy in Social Studies. International Journal of Values in Education and Society, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.10456469

Issue

Section

Articles