İlkokul ve Ortaokulda Çalışan Rehber Öğretmenlerin Değerler Eğitiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Challenges and Solution Suggestions Encountered by Guidance Teachers Working in Primary and Secondary Schools in Values Education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11430844

Keywords:

Değerler Eğitimi, İlkokul ve Ortaokul, Rehber Öğretmen, Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Abstract

Abstract

The aim of this research is to reveal the difficulties encountered by school counselors working in primary and secondary schools in values ​​education and their solution suggestions. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consists of 10 guidance counselors working in primary and secondary schools in the 2022-2023 academic year. 8 of the counselors work in public schools and 2 work in private schools. While determining the study group, easily accessible case and criterion sampling, which are among the purposeful sampling methods, were used. Semi-structured interview forms were used in the research. Qualitative content analysis was used to analyze the data. Guidance teachers describe the difficulties they face in values ​​education in their schools; They evaluated them under the themes of parent, teacher, student, administration, guidance counselor and activity process. In addition, they proposed solutions to the difficulties they encountered in values ​​education in their schools under the themes of in-school responsibilities and out-of-school responsibilities. While they stated effective value teaching, cooperation, and eliminating the disruptions in the implementation process as in-school responsibilities, they expressed family-oriented solutions and other solution suggestions as out-of-school responsibilities.

References

KAYNAKÇA

Akbaş, O. (2008). Değerler Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27.

Akbaş, Oktay (2004) Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim 2. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktepe, V. (2014). Ailede Değerler Eğitimi ve Program İhtiyacı. K. Ulusoy, A. Arslan (Ed.). Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi İçinde (77-94). Pegem Akademi: Ankara.

Aktepe, V., & Yalçınkaya, E. (2016). Okul Ortamında Değerler Eğitiminin Öğrenci

Görüşlerine Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. (KEFAD),2(17), 113-131.

Aladağ, S. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Çalışandemir, F., & Altun, M. (2019). Karakter ve Değerler Eğitimi İçinde Ersoy, A.F., & Ünüvar P. (Ed.), Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi (ss. 115-134). Anı Yayıncılık.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Demirutku, K. (2017). Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü.(ss. 73-74) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı;

Ekşi, Halil (2003). Temel İnsani Değerlerin Kazanılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt I, Sayı 1.(79–96).

Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(20), S.1-18.

Güven, Sami (1999). Toplum Bilim. Bursa: Ezgi Kitapevi.

Halstead, J. M. (1996). Values and values education in schools. J. M. Halstead and M. J. Taylor. (Ed.). Values In Education And Education İn Values. London: Falmer Pres.

Kurtulmuş, M., Tösten, R. ve Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 281-305.

Kumbasar, E. (2011). Muzaffer İzgü" nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve schwartz değer kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi, 15(45), 59–80.

Lakshmi, V. & Paul, M. (2018). Value Education İn Educational İnstitutıons And Role Of Teachers İn Promoting The Concept. International Journal Of Educational Science And Research, 8 (4), 29-38.

MEB, (2020a). Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete, 31213.

Meydan, Hasan (2012). İlköğretim Okullarında Değerler ve Karakter Eğitimi. Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi. Sakarya

Oladipo, S. E. (2009). Moral education of the child: whose responsibility? Journal Of Social Sciences, 20(2), 149–56.

Patton, M. K. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

TDK (2018). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

Singh, A. (2011). Evaluating The impacts of value education: some case studies. International Journal Of Educational Planning & Administration. 1(1), 1-8.

Şen, Ü. (2007). Millî eğitim bakanlığının 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla türkçe eğitimde değerler öğretimi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Trigwell, K. (2000). Phenomenography: Variation And Discernment. In C. Rust (Ed.), Improving Student Learning. Proceedings Of The 1999 7th International Symposium (Pp. 75-85). Oxford, UK: Oxford Centre For Staff And Learning Development.

Titus, D. N. (1994). Values Education İn American Secondary Schools. Paper Presented At The Kutztown University Education Conference.- (Kutztown, Pa, September 16, 1994). E.T.: Http://Www.Hi-Ho.He.Jp/Taku77/Refer/Titus.Htm

Trout, N. J. (2008). Building character education in the preschool (Phd Thesis). Capella University.

Yalar,T.&Yanpar Yelken, T.(2011). Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38). 79-98.

Yazıcı, K. (2006) “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”, Türklük Dergisi, Sayı: 19, 499-522.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Hüseyin (2010). Çocuğun ailede kazanacağı önemli bir değer: kanaatkarlık. Eğitime Bakış Dergisi, 6(18)., 55-58.

Zbar Of Zbar, V, Brown, D & Bereznicki, B. (2003), Values education study: Final report, Curriculum Corporation, Carlton South: Curriculum Corporation.

Published

2024-06-03

How to Cite

DURAK, S. (2024). İlkokul ve Ortaokulda Çalışan Rehber Öğretmenlerin Değerler Eğitiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri: Challenges and Solution Suggestions Encountered by Guidance Teachers Working in Primary and Secondary Schools in Values Education. International Journal of Values in Education and Society, 2(2), 15–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.11430844

Issue

Section

Articles